Rada Budowy nr 2

W dniu 7 sierpnia 2019 r. odbyła się druga Rada Budowy. Najważniejsze informacje i ustalenia:

Pracownicy Konsultanta oraz Wykonawcy, łącznie z Podwykonawcami oraz Usługodawcami przeszli niezbędne szkolenia BHP.

Zaakceptowano następujące dokumenty: PPP (rewizja 1.3) oraz Ogólny Plan Zapewnienia Jakości. PZJ dla prac projektowych został przedłożony celem akceptacji, Polisa Ubezpieczeniowa została zweryfikowana przez brokera i podlega dalszemu procedowaniu.

Strony analizują wzór umowy podwykonawczej.

Wykonawca omówił postęp i koncepcje prac projektowych, w szczególności plan sytuacyjny drogi S11, odwodnienie drogi S11, plan sytuacyjny dróg serwisowych oraz krzyżujących się z drogą S11, przekrój podłużny drogi S11 oraz całość schematów przejezdności przez skrzyżowania typu rondo. Wykonawca przeprowadził również inwentaryzację przyrodniczą.

Na Radzie omówiono sprawy administracyjne, techniczne i problemy projektowe oraz wszelkie rozliczenia finansowe.

Kolejne Rady:

Rada Techniczna 19 sierpnia 2019

Rada Budowy 9 września 2019