Rada Budowy nr 1

W dniu 5 lipca 2019 r. odbyła się pierwsza Rada Budowy, na której obecni byli przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, Konsultanta oraz Projektanta. Strony zapoznały się ze wszystkimi ogólnymi informacjami dotyczącymi kontraktu, jak jego wartość, kamienie milowe, czas realizacji, a także dla przypomnienia przedstawiono skrócony opis kontraktu. Przedstawiono również organizację kontraktu ze względu na osoby pełniące wiodące role z ramienia każdej ze stron. Ustalono zasady obiegu dokumentów kontraktowych oraz obowiązujące wzory pism i formularzy. Zaplanowano tryb przeprowadzania Rad Technicznych.

Wykonawca złożył rewizję do Programu Prac Projektowych, która jest w fazie procedowania. Nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń w procesie projektowania. Ustalono plan dla Wykonawcy na kolejny miesiąc.

Aktualny stan personelu Wykonawcy oraz Konsultanta został przedłożony Zamawiającemu stosownym dokumentem.

Kolejna Rada Budowy została wyznaczona na dzień 9 sierpnia 2019 r., natomiast kolejna Rada Techniczna na dzień 11.07.2019 r.